Vilkår  Nedenfor kan du se de vilkår som gjelder for handel med oss

Vilkår  Nedenfor kan du se de vilkår som gjelder for handel med oss

Salgsvilkår og -betingelser for handel med Gym2000 AS  

GYM2000 PRODUKSJON AS sine vilkår og betingelser gjelder for alle leveranser med mindre annet er skriftlig avtalt.  

Alle tillegg og avvik fra betingelsene må avtales skriftlig.  

 

Angrerett og retur for privatpersoner  

Vi forstår at det hender et produkt ikke er sånn du tenkte når du så det i nettbutikken.
Angrerettloven sier at ved salg som er gjort «utelukkende ved fjernsalg», (f.eks. i nettbutikk) har privatpersoner rett til å angre på kjøpet innen 14 dager etter at varen er mottatt.
Gjør følgende:
1) Kontakt oss, og si at du angrer. Dette kan du gjøre med vedlagte angrerettskjema, eller sende oss en e-post til post@gym2000.no.
a. Send oss også hvilket kontonummer du ønsker det krediterte beløpet utbetalt til
b. Ikke send e-post til andre adresser.
c. Ikke bruk andre metoder som Messenger eller lignende.
2) Pakk varene godt inn. Om mulig i originalemballasjen
3) Alle gjenstander som fulgte med varene må returneres, også brukermanualer, ledninger, etc
4) Merk pakken med ditt navn og «Retur».
5) Send varene tilbake til oss. Adressen er GYM2000 AS, Nedre Nedmarken 2, 3370 Vikersund
a. Kostnadene ved emballasje og frakt for retur må du dekke selv.
b. Du kan selv velge hvilken transportør du ønsker å bruke. Både Bring, Posten og PostNord har daglige leveranser hos oss.
c. Om du bor i nærheten, har du også mulighet til å levere det selv, men ring oss og avtal tidspunkt i forvegen.
Når vi mottar varene gjør vi følgende:
6) Kontrollerer varene.
7) Dersom varene er komplett, og uskadd vil vi kreditere og utbetale til avtalt konto.
8) Dersom varen er skadet eller mangelfulle, og det skyldes feilbruk eller uaktsomhet ved bruk (f.eks utilstrekkelig emballasje), vil vi trekke for kostnaden ved å reparere/komplettere produktet og kreditere resten..  De varene du ønsker å returnere sendes til  vår adresse:  GYM2000 AS  Nedre Nedmarken 2  3370 Vikersund   Angreretten gjelder ikke for bedrifter, eller salg som er gjort ved personlig møte.

NB!
Ved salg til forbruker gjelder reklamasjonsreglene i henhold til kjøpslovens § 32, nr. 3. Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven (jf Kjøpsloven §3) . Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler


Definisjoner:  


Selger  

GYM2000 PRODUKSJON AS  

Nedre Nedmarken 2, 3370 Vikersund  

E-post: post@gym2000.no  

Telefon: 32786363  

Org.nr: 932052954 


Kjøper  

Er den juridiske enhet som foretar bestillingen.  


Levering  

Levering er det tidspunktet kunden mottar leveransen på avtalt sted.  


Installasjon:  

En installasjon er fullført når GYM2000 PRODUKSJON AS er ferdig med montering av utstyret på avtalt sted og  

varsler kunden om ferdigstillelsen pr. e-post.  

Betalingsbetingelser, levering og retur:  

Inngåelse av kjøpsavtale  

For å inngå en kjøpsavtale må våre generelle betingelser aksepteres.  

GYM2000 Produksjon sine produkter kan bestilles på GYM2000.no eller via telefon til vårt kundesenter. Avtale  

om kjøp ansees som inngått når bestilling bekreftes på web eller pr e-post.  

   

Kundesenter / Min Side  

Min Side er en funksjon som finnes på vårt kundesenter på GYM2000.no. Her har man tilgang til alt  

av egne ordre, både restordre og status på ordre - om de er plukket, sendt og levert, samt  

sporingsnummer på leveranser. I kundesenteret er det lett å finne sine egne fakturaer. Man kan  

også gi tilgang til andre personer enn seg selv, for eksempel regnskapsfører eller andre  

medarbeidere som skal kunne sette ordrer.  

   

Bestillingsbekreftelse  

Kjøper skal etter mottak av ordrebekreftelse fra GYM2000 PRODUKSJON AS kontrollere at denne stemmer overens  

med bestillingen med hensyn til antall, varetype, priser, osv. Dersom ordrebekreftelse ikke er  

mottatt, ta kontakt med oss for å sjekke oppsett av ditt kundekort. Er det ikke samsvar mellom ordre  

og ordrebekreftelsen, må kjøper ta kontakt med GYM2000 PRODUKSJON AS så snart som mulig.

Betaling 

GYM2000 PRODUKSJON forbeholder seg retten til når som helst å endre betalingsvilkårene til forhåndsbetaling dersom vi finner det nødvendig.Betaling kan inngås på flere måter:VIPPS forhåndsbetaling i nettbutikkBankkort forhåndsbetaling i nettbutikkBankbetaling/faktura inngått med selger eller i nettbutikk, dersom avtale om slikt er inngått. Forskuddsbetaling ved handler inngått med selger eller i nettbutikk, VIPPS forskuddsbetaling ved handler inngått med selger eller i nettbutikk
For hver kunde vil nettbutikken vise hvilke betalingsmåter som er mulig


Betalingsvilkår for bestillingsvarer

Ved bestillingsvarer, det vil si varer som ikke er på lager, men som bestilles for levering til GYM2000 Produksjon AS
sin kunde, kan GYM2000 Produksjon AS kreve forskuddsbetaling. Normalt kreves 30% av kjøpesummen ved inngåelse av avtale, og de resterende 70% 

1 uke før levering til kunde. Dersom varer skal kundetilpasses, med logoer kundens profilfarger etc, kreves 100% av kjøpesummen ved bestilling.


Kreditt og kredittgrenser  

GYM2000 PRODUKSJON AS forbeholder seg retten til å foreta løpende kredittvurdering av sine kunder, samt retten til å endre kredittbetingelser ut fra tilgjengelig kredittinformasjon. I de tilfeller hvor vi finner det  

nødvendig vil GYM2000 PRODUKSJON AS be om forskuddsbetaling eller garantier før eventuell varelevering.  Mislighold av betalingsbetingelser kan føre til at kredittavtale blir stoppet.  Ved betaling etter forfallsdato beregnes forsinkelsesrenter i henhold til gjeldende regler. GYM2000 PRODUKSJON AS beregner et purregebyr for å dekke deler av kostnadene ved utsendelse av purringer.  


Restordrehåndtering  

GYM2000 PRODUKSJON AS sender restordrer automatisk ved vareankomst til vårt lager. Dette gjelder også om varen kommer senere enn det som først ble oppgitt som forventet ankomstdato. Det vil ikke bli gitt  

ytterligere beskjed før varen sendes.  Det blir oppgitt om varen er utsolgt / ikke på lager ved innleggelse av ordre. Det vil også komme frem på ordrebekreftelsen om en vare er på lager eller ikke. Vanlige fraktbetingelser gjelder for  restordre.  


Returer/reklamasjon  

Undersøkelsesplikt: Kjøper er forpliktet til, ved kjøp av et produkt, innen 7 dager fra mottak å foreta nødvendige undersøkelser omkring eventuelle mangler og innen samme frist meddele GYM2000 PRODUKSJON AS  

om mangler eller feil. Eventuelle feil eller mangler ved varen påvises og dokumenteres av mottaker.  Synlige transportskader MÅ noteres på fraktbrevet ved mottak av varene.  

Varer som er beheftet med mangler, skadet under transport eller som er feillevert, skal returneres til  GYM2000 PRODUKSJON AS i original emballasje og forsvarlig innpakket innen 8 dager etter varemottak.  

Det påhviler kjøper å sørge for forsvarlig emballering og innpakning ved retursendinger. Skades varen i returtransport som følge av mangelfull emballering eller innpakning, taper kjøper sin rett til  

mangelinnsigelse. Retur uten original emballasje vil ikke bli akseptert.  

All retur av varer til GYM2000 PRODUKSJON AS skal meldes på epost til service@GYM2000.no  


All retur sendes, dersom annet ikke er skriftlig avtalt, til:  

GYM2000 PRODUKSJON AS  

Nedre Nedmarken 2  3370 Vikersund  

Retur må meldes inn til service@GYM2000.no.  

Vareretur som ikke er loggført i kundesenter vil ikke bli kreditert.  

GYM2000 PRODUKSJON AS avgjør hvilken transportør som skal benyttes ved returtransport. I tilfeller hvor returer  ikke skjer med godkjent transportør, vil kun GYM2000 AS sine fraktpriser krediteres. Dersom  

varereturen skjer med en ikke - godkjent transportør, og det er krysset av på fraktbrev for at  mottaker dekker frakt, vil belastet fraktpris minus ordinær returfrakt bli viderefakturert på kunden.  

GYM2000 PRODUKSJON AS forbeholder seg retten til å trekke 20 % av returverdien ved ureglementert vareretur. 

GYM2000 PRODUKSJON står fritt til å avtale retur i tilfeller der kunden ønsker å avbestille varer, men returrett ikke gjelder (for eksempel bedriftskjøp eller privatkjøp utenfor angrefristen). Dette må avtales på forhånd, og GYM2000 vil normalt kreditere 75% av kjøpsprisen. Dersom varen er skadd, eller på annen måte ikke fremstår som ny, kan GYM2000 avvise retur, eller redusere krediteringsverdien. I slike tilfeller krediteres ikke frakt. Kunden må bekoste frakt til GYM2000 PRODUKSJON. GYM2000 PRODUKSJON har ikke plikt til å inngå avtale om slik retur/kreditering. 

Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Reklamasjon skal skje innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon skal skje skriftlig til service@gym2000.no

Transportskader  

GYM2000 PRODUKSJON AS er ansvarlig for varer som skades eller kommer bort i transport frem til mottaker har signert. Ved skade på emballasje må dette påføres til transportør ved mottak, uten dette vil rett til  

reklamasjon kunne bortfalle. Reklamasjon ved transportskader uten skade på emballasje skal gjøres innen rimelig tid og senest innen 10 dager. Ved mottak av forsendelser er det derfor viktig å  

kontrollere at varene ikke er skadet under transport.  


Installasjonsstedet  

Klargjøring av installasjonsstedet. Kjøper har for egen regning ansvar for å klargjøre installasjonsstedet, herunder besørge elektrisk krafttilførsel, klargjøring av tilsluttningspunkt for eventuelle TV eller nettverk. Tredemøller krever separate 15/16A kurs pr enhet. Dersom annet ikke er skriftlig avtalt er kjøper ansvarlig for at utstyret er båret inn i lokalet der det skal monteres. Kjøper er ansvarlig for å legge til rette for at GYM2000 AS kan utføre avtalte tjenester, herunder sikre nødvendig tilgang til lokalet. Dersom installasjonsstedet ikke er klargjort eller gjort tilgjengelig til avtalt tidspunkt og det ikke  skyldes forhold som GYM2000 er ansvarlig for, kan GYM2000 kreve økonomisk kompensasjon for kostnader/tap, samt kreve utsettelse av oppdraget.  


Montering i tak, vegger og gulv.  

GYM2000 tar ikke ansvar for montering som krever boring. Montering av ribbevegger, JungleSports slynger og annet må gjøres av kjøper eller spesifikt avtales på forhånd.  


Avfallshåndtering  

Kjøper er ansvarlig for å ha tilgjengelig nødvendig avfallsløsninger for håndtering av avfall. Normalt  

vil dette være papp, plast og isopor samt noe tre-avfall. Ved leveranse av gulv vil det også være  

gummirester som avfall.  

Rydding etter montering.  

GYM2000 forplikter seg til å overlevere lokalet ryddet, men ikke vasket. GYM2000 tar kun ansvar for  

rydding av materiale som er et direkte resultat av installeringen. Det vil normalt være behov for  

renhold i form av støvsuging og/eller vasking i lokalet før dette tas i bruk.  

Garantier  

Produktgarantier  

• 10år på ramme og skruer på egenprodusert treningsutstyr fra Gym2000  

• 5år på ramme gjelder på rammebrudd eller brudd i sveis. Garantien dekker ikke lakk og  

andre mindre kosmetiske overflatefeil.  

• 5år på gulv. Dette dekker ikke bruksslitasje og merker fra bruk.  

• 2år for mekaniske, elektriske og elektroniske komponenter  

• 6måneder for slitedeler. Slitedeler dekkes av garanti dersom disse er å regne som  

produksjonsfeil.  

Som slitedeler regnes blant annet: Løpebånd, seter, puter, pedaler, drivreimer,  

gummimateriale, grep, tåreimer vaiere.  

   

Garantibetingelser  

For at produktgarantien skal være gyldig må disse betingelsene være oppfylt.  

• Innmelding av feil må skje skriftlig til service@GYM2000.no innen rimelig tid etter at feilen  

har oppstått. Innmelding av feil må inneholde maskinens serienummer, samt beskrivelse av  

feilen.  

• Regelmessig rengjøring og vedlikehold må være utført.  

• Reparasjoner og utbedringer skal være gjort av kvalifisert personell og i henhold til  

retningslinjer i manual eller beskrivelse gitt av GYM2000 sitt serviceteam.  

• Tredemøller krever egen 16A kurs. Dersom strømkravet ikke er overholdt kan garantien helt  

eller delvis bortfalle.  

• Feil som følge av feil bruk, uvettig bruk eller hærverk dekkes ikke av garantien. I  

tvilsspørsmål må kjøper bevise at feilen er av en art som dekkes.  

• Følgefeil der en komponent blir skadet eller ødelagt som følge av manglende oppfølging på  

anbefaling om bytte av slitedel vil ikke dekkes. Eksempel: Dersom det er anbefalt bytte av  

løpebånd og dette ikke gjøres og motoren skades som en direkte følge av økt friksjon vil  

motoren ikke dekkes av garanti.  

• Dersom utstyr mot GYM2000 sin anbefaling er montert uten kvalifisert teknikker kan hele  

eller deler av garantien bortfalle.

NB!
Ved salg til forbruker gjelder reklamasjonsreglene i henhold til kjøpslovens § 32, nr. 3. Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven (jf Kjøpsloven §3) . Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler


Garantiforpliktelser  

GYM2000 dekker kostnader tilknyttet garanti inklusive frakt og forsikringer under transport av materialet det er reklamert på. Reparasjoner og utbedringer under garanti gjøres på våre verksteder i Trondheim og Vikersund innenfor normal arbeidstid 08-16 mandag til fredag. Hvis kjøper krever det kan avhjelp skje utenfor dette tidsrommet eller hos kunden. Det vil ved avhjelp utenfor normal arbeidstid eller hos kunden beregnes normale timesatser for service.  

   

Personopplysninger  

GYM2000 PRODUKSJON AS har ansvaret for at de personopplysninger som blir oppgitt i forbindelse med et kjøp behandles i samsvar med personvernloven (GDPR). Gjennom kjøpsavtalen samtykker du i at dine  

opplysninger oppbevares for å kunne behandle din kjøpsordre og gjennomføre kjøpet, tilrettelegge for fremtidige kjøp, oppdatere ordre status, samt utsendinger av tilbud fra GYM2000 PRODUKSJON AS. Nærmere  

informasjon om personvern hos GYM2000 PRODUKSJON AS finner du