Vilkår 

Nedenfor kan du se de vilkår som gjelder for handel med oss


Salgsvilkår og -betingelser for handel med Gym2000 AS

GYM2000 AS sine vilkår og betingelser gjelder for alle leveranser med mindre annet er skriftlig avtalt.

Alle tillegg og avvik fra betingelsene må avtales skriftlig.


Angrerett og retur for privatpersoner

Privatpersoner som handler i nettbutikken har angrerett etter kjøpsloven.

Returfrakt dekkes av kunden.

Eventuelle skader eller mangler på varen når den returneres kan trekkes fra når varen krediteres.

De varene du ønsker å returnere sendes til  vår adresse:

GYM2000 AS

Nedre Nedmarken 2

3370 Vikersund 


Definisjoner:


Selger

GYM2000 AS

Nedre Nedmarken 2, 3370 Vikersund

E-post: kontakt@gym2000.no

Telefon: 32786363

Org.nr: 987651067


Kjøper

Er den juridiske enhet som foretar bestillingen.


Levering

Levering er det tidspunktet kunden mottar leveransen på avtalt sted.


Installasjon:

En installasjon er fullført når GYM2000 AS er ferdig med montering av utstyret på avtalt sted og

varsler kunden om ferdigstillelsen pr. e-post.

Betalingsbetingelser, levering og retur:

Inngåelse av kjøpsavtale

For å inngå en kjøpsavtale må våre generelle betingelser aksepteres.

GYM2000 sine produkter kan bestilles på GYM2000.no eller via telefon til vårt kundesenter. Avtale

om kjøp ansees som inngått når bestilling bekreftes på web eller pr e-post.

 

Kundesenter / Min Side

Min Side er en funksjon som finnes på vårt kundesenter på GYM2000.no. Her har man tilgang til alt

av egne ordre, både restordre og status på ordre - om de er plukket, sendt og levert, samt

sporingsnummer på leveranser. I kundesenteret er det lett å finne sine egne fakturaer. Man kan

også gi tilgang til andre personer enn seg selv, for eksempel regnskapsfører eller andre

medarbeidere som skal kunne sette ordrer.

 

Bestillingsbekreftelse

Kjøper skal etter mottak av ordrebekreftelse fra GYM2000 AS kontrollere at denne stemmer overens

med bestillingen med hensyn til antall, varetype, priser, osv. Dersom ordrebekreftelse ikke er

mottatt, ta kontakt med oss for å sjekke oppsett av ditt kundekort. Er det ikke samsvar mellom ordre

og ordrebekreftelsen, må kjøper ta kontakt med GYM2000 AS så snart som mulig.


Kreditt og kredittgrenser

GYM2000 AS forbeholder seg retten til å foreta løpende kredittvurdering av sine kunder, samt retten

til å endre kredittbetingelser ut fra tilgjengelig kredittinformasjon. I de tilfeller hvor vi finner det

nødvendig vil GYM2000 AS be om forskuddsbetaling eller garantier før eventuell varelevering.

Mislighold av betalingsbetingelser kan føre til at kredittavtale blir stoppet.

Ved betaling etter forfallsdato beregnes forsinkelsesrenter i henhold til gjeldende regler.

GYM2000 AS beregner et purregebyr for å dekke deler av kostnadene ved utsendelse av purringer.


Restordrehåndtering

GYM2000 AS sender restordrer automatisk ved vareankomst til vårt lager. Dette gjelder også om

varen kommer senere enn det som først ble oppgitt som forventet ankomstdato. Det vil ikke bli gitt

ytterligere beskjed før varen sendes.

Det blir oppgitt om varen er utsolgt / ikke på lager ved innleggelse av ordre. Det vil også komme

frem på ordrebekreftelsen om en vare er på lager eller ikke. Vanlige fraktbetingelser gjelder for

restordre.


Returer/reklamasjon

Undersøkelsesplikt: Kjøper er forpliktet til, ved kjøp av et produkt, innen 7 dager fra mottak å foreta

nødvendige undersøkelser omkring eventuelle mangler og innen samme frist meddele GYM2000 AS

om mangler eller feil. Eventuelle feil eller mangler ved varen påvises og dokumenteres av mottaker.

Synlige transportskader MÅ noteres på fraktbrevet ved mottak av varene.

Varer som er beheftet med mangler, skadet under transport eller som er feillevert, skal returneres til

GYM2000 AS i original emballasje og forsvarlig innpakket innen 8 dager etter varemottak.

Det påhviler kjøper å sørge for forsvarlig emballering og innpakning ved retursendinger. Skades

varen i returtransport som følge av mangelfull emballering eller innpakning, taper kjøper sin rett til

mangelinnsigelse. Retur uten original emballasje vil ikke bli akseptert.

All retur av varer til GYM2000 AS skal meldes på epost til service@GYM2000.no

All retur sendes, dersom annet ikke er skriftlig avtalt, til:

GYM2000 AS

Nedre Nedmarken 2

3370 Vikersund


Retur må meldes inn til service@GYM2000.no.

Vareretur som ikke er loggført i kundesenter vil ikke bli kreditert.

GYM2000 AS avgjør hvilken transportør som skal benyttes ved returtransport. I tilfeller hvor returer

ikke skjer med godkjent transportør, vil kun GYM2000 AS sine fraktpriser krediteres. Dersom

varereturen skjer med en ikke - godkjent transportør, og det er krysset av på fraktbrev for at

mottaker dekker frakt, vil belastet fraktpris minus ordinær returfrakt bli viderefakturert på kunden.

GYM2000 AS forbeholder seg retten til å trekke 20 % av returverdien ved ureglementert vareretur.


Transportskader

GYM2000 AS er ansvarlig for varer som skades eller kommer bort i transport frem til mottaker har

signert. Ved skade på emballasje må dette påføres til transportør ved mottak, uten dette vil rett til

reklamasjon kunne bortfalle. Reklamasjon ved transportskader uten skade på emballasje skal gjøres

innen rimelig tid og senest innen 10 dager. Ved mottak av forsendelser er det derfor viktig å

kontrollere at varene ikke er skadet under transport.


Installasjonsstedet

Klargjøring av installasjonsstedet

Kjøper har for egen regning ansvar for å klargjøre installasjonsstedet, herunder besørge elektrisk

krafttilførsel, klargjøring av tilsluttningspunkt for eventuelle TV eller nettverk. Tredemøller krever

separate 15/16A kurs pr enhet.

Dersom annet ikke er skriftlig avtalt er kjøper ansvarlig for at utstyret er båret inn i lokalet der det

skal monteres.

Kjøper er ansvarlig for å legge til rette for at GYM2000 AS kan utføre avtalte tjenester, herunder

sikre nødvendig tilgang til lokalet.

Dersom installasjonsstedet ikke er klargjort eller gjort tilgjengelig til avtalt tidspunkt og det ikke

skyldes forhold som GYM2000 er ansvarlig for, kan GYM2000 kreve økonomisk kompensasjon for

kostnader/tap, samt kreve utsettelse av oppdraget.


Montering i tak, vegger og gulv.

GYM2000 tar ikke ansvar for montering som krever boring. Montering av ribbevegger, JungleSports

slynger og annet må gjøres av kjøper eller spesifikt avtales på forhånd.


Avfallshåndtering

Kjøper er ansvarlig for å ha tilgjengelig nødvendig avfallsløsninger for håndtering av avfall. Normalt

vil dette være papp, plast og isopor samt noe tre-avfall. Ved leveranse av gulv vil det også være

gummirester som avfall.

Rydding etter montering.

GYM2000 forplikter seg til å overlevere lokalet ryddet, men ikke vasket. GYM2000 tar kun ansvar for

rydding av materiale som er et direkte resultat av installeringen. Det vil normalt være behov for

renhold i form av støvsuging og/eller vasking i lokalet før dette tas i bruk.

Garantier


Produktgarantier

• 10år på ramme og skruer på egenprodusert treningsutstyr fra Gym2000

• 5år på ramme gjelder på rammebrudd eller brudd i sveis. Garantien dekker ikke lakk og

andre mindre kosmetiske overflatefeil.

• 5år på gulv. Dette dekker ikke bruksslitasje og merker fra bruk.

• 2år for mekaniske, elektriske og elektroniske komponenter

• 6måneder for slitedeler. Slitedeler dekkes av garanti dersom disse er å regne som

produksjonsfeil.

Som slitedeler regnes blant annet: Løpebånd, seter, puter, pedaler, drivreimer,

gummimateriale, grep, tåreimer vaiere.

 

Garantibetingelser

For at produktgarantien skal være gyldig må disse betingelsene være oppfylt.

• Innmelding av feil må skje skriftlig til service@GYM2000.no innen rimelig tid etter at feilen

har oppstått. Innmelding av feil må inneholde maskinens serienummer, samt beskrivelse av

feilen.

• Regelmessig rengjøring og vedlikehold må være utført.

• Reparasjoner og utbedringer skal være gjort av kvalifisert personell og i henhold til

retningslinjer i manual eller beskrivelse gitt av GYM2000 sitt serviceteam.

• Tredemøller krever egen 16A kurs. Dersom strømkravet ikke er overholdt kan garantien helt

eller delvis bortfalle.

• Feil som følge av feil bruk, uvettig bruk eller hærverk dekkes ikke av garantien. I

tvilsspørsmål må kjøper bevise at feilen er av en art som dekkes.

• Følgefeil der en komponent blir skadet eller ødelagt som følge av manglende oppfølging på

anbefaling om bytte av slitedel vil ikke dekkes. Eksempel: Dersom det er anbefalt bytte av

løpebånd og dette ikke gjøres og motoren skades som en direkte følge av økt friksjon vil

motoren ikke dekkes av garanti.

• Dersom utstyr mot GYM2000 sin anbefaling er montert uten kvalifisert teknikker kan hele

eller deler av garantien bortfalle.


Garantiforpliktelser

GYM2000 dekker kostnader tilknyttet garanti inklusive frakt og forsikringer under transport av

materialet det er reklamert på. Reprasjoner og utbedringer under garanti gjøres på våre verksteder i

Trondheim og Vikersund innenfor normal arbeidstid 08-16 mandag til fredag. Hvis kjøper krever det

kan avhjelp skje utenfor dette tidsrommet eller hos kunden. Det vil ved avhjelp utenfor normal

arbeidstid eller hos kunden beregnes normale timesatser for service.

 

Personopplysninger

GYM2000 AS har ansvaret for at de personopplysninger som blir oppgitt i forbindelse med et kjøp

behandles i samsvar med personvernloven (GDPR). Gjennom kjøpsavtalen samtykker du i at dine

opplysninger oppbevares for å kunne behandle din kjøpsordre og gjennomføre kjøpet, tilrettelegge

for fremtidige kjøp, oppdatere ordre status, samt utsendinger av tilbud fra GYM2000 AS. Nærmere

informasjon om personvern hos GYM2000 AS finner du